Program 2013 yılında açılmıştır. Anabilim Dalı’nda 2014 yılından beri tezli Yüksek Lisans eğitimi verilmektedir. Toplam 1 Profesör, 2 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent görev yapmakta olup, fizik, kimya ve matematik alanlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapılmaktadır. Buna bağlı olarak akademik kadromuzun uzmanlık alanları ile uyumlu ders programları uygulanmaktadır. Bu program toplam 120 AKTS (Avrupa kredi transfer ve biriktirme sistemi)’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ile uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca öğrenciler, danışman onayı ile aynı enstitüdeki diğer anabilim dallarından, danışman önerisi, anabilim dalının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer enstitülerde veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders alabilir. Bu programda açılacak olan bütün dersler seçmeli olup yalnızca seminer zorunludur.

Mezun öğrenciler, Devlet ve Vakıf üniversitelerinde, devlet kurumların bünyesinde Uzman olarak istihdam edilebilirler. Bunun dışında özel sektör kuruluşlarında da görev alabilirler.

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Cem Cüneyt ERSANLI (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Başak KOŞAR KIRCA
Dr.Ögr.Üyesi Selda AKDEMİR
Dr.Ögr.Üyesi Aynur ÇÖL

Dersler ve diğer ayrıntılar için: https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/